لغو محدد دیدار سوپرجام

بازی سوپر جام باشگاه‌های کشور که قرار بود یک‌شنبه ۶ مرداد بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس (شهرآورد ۶۵) برگزار شود لغو شد.

لغو این دیدار با هماهنگی مسئولان دو باشگاه و سازمان لیگ به دلیل محدودیت زمانی بازی‌های لیگ هشتم برگزار شد.

برنامه‌ی بازی‌های لیگ برتر فصل ۸۸-۱۳۸۷ به شرح زیر است:

* هفته اول:
استقلال تهران _ ابومسلم
سایپا _ پرسپولیس
پاس _ سپاهان
پیام خراسان _ برق شیراز
استقلال اهواز _ پگاه گیلان
ملوان _ راه آهن
ذوب آهن _ مس کرمان
مقاومت سپاسی شیراز _ فولاد خوزستان
صبا باتری _ پیکان


* هفته اول:
استقلال تهران _ ابومسلم
سایپا _ پرسپولیس
پاس _ سپاهان
پیام خراسان _ برق شیراز
استقلال اهواز _ پگاه گیلان
ملوان _ راه آهن
ذوب آهن _ مس کرمان
مقاومت سپاسی شیراز _ فولاد خوزستان
صبا باتری _ پیکان

* هفته دوم:
پرسپولیس– پاس
پیکان – ذوب آهن
راه آهن - مقاومت شهید سپاسی شیراز
ابومسلم – صباباتری
فولاد خوزستان – سایپا
پگاه گیلان – استقلال تهران
سپاهان – پیام خراسان
برق شیراز – ملوان
مس کرمان – استقلال اهواز

* هفته سوم:
استقلال تهران – سپاهان
سایپا – پیکان
پاس – ابومسلم
پیام خراسان – فولاد خوزستان
استقلال اهواز – راه آهن
ملوان – پرسپولیس
ذوب آهن – پگاه گیلان
مقاومت سپاسی – مس کرمان
صباباتری – برق شیراز

* هفته چهارم:
پرسپولیس– ذوب آهن
پیکان – مقاومت سپاسی
راه آهن – سایپا
ابومسلم – استقلال اهواز
فولاد خوزستان – ملوان
پگاه گیلان – پیام خراسان
سپاهان – صباباتری
برق شیراز – پاس
مس کرمان استقلال تهران

* هفته پنجم:
استقلال تهران – برق شیراز
پیکان – ابومسلم
سایپا – سپاهان
پاس – راه آهن
پیام خراسان – استقلال اهواز
فولاد خوزستان – پرسپولیس
ملوان – مس کرمان
ذوب آهن – صبا باتری
مقاومت سپاسی – پگاه گیلان

* هفته ششم:
پرسپولیس– مس کرمان
راه آهن – پیکان
پاس – پیام خراسان
ابومسلم – ذوب آهن
استقلال اهواز – مقاومت سپاسی
پگاه گیلان – سایپا
سپاهان – ملوان
برق شیراز – فولاد خوزستان
صباباتری –استقلال تهران

* هفته هفتم:
استقلال تهران – استقلال اهواز
پیکان – ملوان
سایپا – برق شیراز
پیام خراسان – پرسپولیس
فولاد خوزستان – ابومسلم
پگاه گیلان – راه آهن
ذوب آهن – سپاهان
مقاومت سپاسی – صباباتری
مس کرمان – پاس

* هفته هشتم:
پرسپولیس– پگاه
استقلال تهران – راه آهن
پاس – ذوب آهن
ابومسلم – مقاومت سپاسی
استقلال اهواز- پیکان
ملوان – سایپا
سپاهان – فولاد خوزستان
برق شیراز – مس کرمان
صباباتری – پیام خراسان

* هفته نهم:
پرسپولیس– استقلال تهران
راه آهن – سپاهان
پاس – ملوان
پیام خراسان – پیکان
فولاد خوزستان – استقلال اهواز
پگاه گیلان – صباباتری
ذوب آهن – سایپا
مقاومت سپاسی – برق شیراز
مس کرمان – ابومسلم

* هفته دهم:
استقلال تهران – مقاومت سپاسی
پیکان – پگاه گیلان
سایپا – پاس
ابومسلم – پرسپولیس
فولاد خوزستان – مس کرمان
ملوان – پیام خراسان
ذوب آهن – راه آهن
برق شیراز – سپاهان
صباباتری – استقلال اهواز

* هفته یازدهم:
پرسپولیس– برق شیراز
راه آهن – صباباتری
پاس – استقلال تهران
پیام خراسان – ابومسلم
استقلال اهواز – ملوان
پگاه گیلان – فولاد خوزستان
سپاهان – پیکان
مقاومت سپاسی – ذوب آهن
مس کرمان – سایپا

* هفته دوازدهم:
پرسپولیس- سپاهان
استقلال تهران – پیکان
سایپا – مقاومت سپاسی
ابومسلم – پگاه گیلان
فولاد خوزستان – پاس
ملوان – صباباتری
ذوب آهن – استقلال اهواز
برق شیراز – راه آهن
مس کرمان – پیام خراسان

* هفته سیزدهم:
استقلال تهران – ذوب آهن
پیکان – برق شیراز
راه آهن – ابومسلم
پیام خراسان – سایپا
استقلال اهواز – پاس
پگاه گیلان – ملوان
سپاهان – مس کرمان
مقاومت سپاسی – پرسپولیس
صبا باتری – فولاد خوزستان

* هفته چهاردهم:
پرسپولیس– صباباتری
سایپا – استقلال اهواز
پاس – مقاومت سپاسی
پیام خراسان – ذوب آهن
فولاد خوزستان – پیکان
ملوان – استقلال تهران
سپاهان – پگاه گیلان
برق شیراز – ابومسلم
مس کرمان - راه آهن

* هفته پانزدهم:
استقلال تهران – فولاد خوزستان
پیکان – پرسپولیس
راه آهن – پیام خراسان
ابومسلم – سایپا
استقلال اهواز – سپاهان
پگاه گیلان – مس کرمان
ذوب آهن – برق شیراز
مقاومت سپاسی – ملوان
صباباتری – پاس

* هفته شانزدهم:
پرسپولیس– استقلال اهواز
سایپا – استقلال تهران
پاس – پیکان
پیام خراسان - مقاومت سپاسی
فولاد خوزستان – راه آهن
ملوان – ذوب آهن
سپاهان – ابومسلم
برق شیراز – پگاه گیلان
مس کرمان – صباباتری

* هفته هفدهم:
استقلال تهران – پیام خراسان
پیکان – مس کرمان
راه آهن – پرسپولیس
ابومسلم – ملوان
استقلال اهواز – برق شیراز
پگاه گیلان – پاس
ذوب آهن – فولاد خوزستان
مقاومت سپاسی – سپاهان
صبا باتری - سایپا