نتیجه ی شهرآورد ۶۳ تا نیمه ی اول

شصت و سوّمین شهرآورد بزرگ پایتخت که امروز - یک شنبه ۲۲ مهر ۸۶ - در ورزشگاه آزادی آغاز شده بدون به ثمر رسیدن گل نیمه ی اوّل خود را به پایان رساند.