قرعه کشی نهمین دوره‌ی لیگ برتر برگزار شد

مراسم قرعه‌کشی نهمین دوره‌ی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور بین 18 تیم برگزار شد و برنامه‌ی هفته‌ی اول این مسابقات به شرح زیر است: 

پنج‌شنبه 15/5/1388
1* مس کرمان - پرسپولیس
جمعه 16/5/1388
2* استقلال تهران - سپاهان اصفهان
3* ذوب‌آهن اصفهان - سایپا کرج
4* پیکان قزوین - مقاومت سپاسی شیراز
5* استقلال اهواز - ابومسلم مشهد
6* راه‌آهن شهر ری - فولاد خوزستان
7* پاس همدان - استیل‌آذین تهران
8* شاهین بوشهر - ملوان انزلی
9* صباباطری قم - تراکتورسازی تبریز 

برنامه‌ی سایر هفته‌ها در ادامه...


هفته دوم لیگ برتر:
* سپاهان اصفهان - مس کرمان
* پرسپولیس تهران - استقلال اهواز
* فولاد خوزستان - پیکان قزوین
* ابومسلم مشهد - پاس همدان
* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری
* استیل آذین - صبای قم
* سایپا کرج - شاهین پارس جنوبی
* تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان
* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران

هفته سوم لیگ برتر:
* مقاومت سپاسی شیراز - سپاهان اصفهان
* پاس همدان - پرسپولیس تهران
* پیکان قزوین - ملوان بندرانزلی
* صبای قم - ابومسلم مشهد
* راه آهن شهرری - سایپا کرج
* ذوب آهن اصفهان - استیل آذین
* شاهین پارس جنوبی - تراکتورسازی تبریز
* استقلال تهران - فولاد خوزستان
* استقلال اهواز - مس کرمان

هفته چهارم لیگ برتر:* مس کرمان - پاس همدان
* سپاهان اصفهان - استقلال اهواز
* پرسپولیس تهران - صبای قم
* سایپا کرج - پیکان قزوین
* ابومسلم مشهد - ذوب آهن اصفهان
* تراکتورسازی تبریز - راه آهن شهرری
* ملوان بندرانزلی - استقلال تهران
* فولاد خوزستان - مقاومت سپاسی شیراز
* استیل آذین - شاهین پارس جنوبی

هفته پنجم لیگ برتر:
* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران
* پیکان قزوین - تراکتورسازی تبریز 
* شاهین پارس جنوبی - ابومسلم مشهد
* راه آهن شهرری - استیل آذین 
* مقاومت سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی 
* صبای قم - مس کرمان
* استقلال تهران -  سایپا کرج
* پاس همدان - استقلال اهواز

هفته ششم لیگ برتر:* سپاهان اصفهان - پاس همدان
* پرسپولیس تهران - شاهین پارس جنوبی
* استیل آذین - پیکان قزوین
* سایپا کرج - مقاومت سپاسی شیراز
* ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان
* ابومسلم مشهد - راه آهن شهرری
* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران
* مس کرمان - ذوب‌ آهن اصفهان
* استقلال اهواز - صبای قم

هفته هفتم لیگ برتر:
*
راه آهن شهرری - پرسپولیس تهران
* ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان
* پیکان قزوین - ابومسلم مشهد
* استقلال تهران - استیل آذین
* صبای قم - پاس همدان
*  شاهین پارس جنوبی - مس کرمان
* مقاومت سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز
* فولاد خوزستان - سایپا کرج
* ذوب‌ آهن اصفهان - استقلال اهواز

هفته هشتم لیگ برتر:
* پرسپولیس تهران - پیکان قزوین
*  سپاهان اصفهان - صبای قم
* ابومسلم مشهد - استقلال تهران
* سایپا کرج - ملوان بندرانزلی
* استیل آذین - مقاومت سپاسی شیراز
* استقلال اهواز - شاهین پارس جنوبی
* مس کرمان - راه آهن شهرری
* تراکتورسازی تبریز - فولاد خوزستان
* پاس همدان - ذوب‌ آهن اصفهان

هفته نهم لیگ برتر:* استقلال تهران - پرسپولیس تهران
* سایپا کرج - سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان - صبای قم
* مقاومت سپاسی شیراز - ابومسلم مشهد
* شاهین پارس جنوبی - پاس همدان
* پیکان قزوین - مس کرمان
* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز
* فولاد خوزستان - استیل آذین
* راه آهن شهرری - استقلال اهواز

هفته دهم لیگ برتر:* ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان
* مس کرمان - استقلال تهران
* پرسپولیس تهران - مقاومت سپاسی شیراز
* ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان
* استقلال اهواز - پیکان قزوین
* پاس همدان - راه آهن شهرری
* استیل آذین - ملوان بندرانزلی 
* تراکتورسازی تبریز - سایپا کرج
* صبای قم - شاهین پارس جنوبی

هفته یازدهم لیگ برتر:
*
فولاد خوزستان - پرسپولیس تهران
* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز
* استقلال تهران - استقلال اهواز
* شاهین پارس جنوبی - ذوب آهن اصفهان
* مقاومت سپاسی شیراز - مس کرمان
* پیکان قزوین - پاس همدان
* ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد
* سایپا کرج - استیل آذین
* راه آهن شهرری - صبای قم

هفته دوازدهم لیگ برتر:* پرسپولیس تهران - ملوان بندرانزلی
* شاهین پارس جنوبی - سپاهان اصفهان
* ذوب آهن اصفهان - راه آهن شهرری 
* پاس همدان - استقلال تهران
* مس کرمان - فولادخوزستان
* استقلال اهواز - مقاومت سپاسی شیراز
* صبای قم - پیکان قزوین
* ابومسلم مشهد - سایپا کرج
* استیل آذین - تراکتورسازی تبریز

هفته سیزدهم لیگ برتر:
* پرسپولیس تهران - سایپا کرج
* فولاد خوزستان - استقلال اهواز
* سپاهان اصفهان - استیل آذین
* پیکان قزوین - ذوب آهن اصفهان 
* استقلال تهران - صبای قم
* ملوان بندرانزلی - مس کرمان
* تراکتورسازی تبریز - ابومسلم مشهد 
*  راه آهن شهرری - شاهین پارس جنوبی 
* مقاومت سپاسی شیراز - پاس همدان
 
هفته چهاردهم لیگ برتر:
* پرسپولیس تهران - تراکتورسازی تبریز 
* ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران
*  راه آهن شهرری - سپاهان اصفهان
* مس کرمان - سایپا کرج
* شاهین پارس جنوبی - پیکان قزوین
* پاس همدان - فولادخوزستان
* صبای قم - مقاومت سپاسی شیراز
* استقلال اهواز - ملوان بندرانزلی
* ابومسلم مشهد - استیل آذین

هفته پانزدهم لیگ برتر:
*
استیل آذین - پرسپولیس تهران
* سپاهان اصفهان - ابومسلم مشهد
* مقاومت سپاسی شیراز - ذوب آهن اصفهان
* استقلال تهران - شاهین پارس جنوبی
* تراکتورسازی تبریز - مس کرمان
* پیکان قزوین - راه آهن شهرری 
* فولادخوزستان - صبای قم
* ملوان بندرانزلی - پاس همدان
* سایپا کرج - استقلال اهواز

هفته شانزدهم لیگ برتر:* راه آهن شهرری - استقلال تهران
* پیکان قزوین - سپاهان اصفهان
* پرسپولیس تهران - ابومسلم مشهد
* ذوب آهن اصفهان - فولادخوزستان 
* مس کرمان - استیل آذین
* صبای قم - ملوان بندرانزلی
* استقلال اهواز - تراکتورسازی تبریز
* پاس همدان - سایپا کرج
* شاهین پارس جنوبی - مقاومت سپاسی شیراز

هفته هفدهم لیگ برتر:
* سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران
* استقلال تهران - پیکان قزوین
* ملوان بندرانزلی - ذوب آهن اصفهان
* ابومسلم مشهد - مس کرمان
* استیل آذین - استقلال اهواز
* سایپا کرج - صبای قم
* تراکتورسازی تبریز - پاس همدان
* مقاومت سپاسی شیراز -  راه آهن شهرری
* فولاد خوزستان – شاهین پارس جنوبی