بررسی تیم‌های باقیمانده‌ی جام جهانی

در حال حاضر با پایان یافتن مرحله‌ی گروهی در سه منطقه‌ی دیگر چهره‌ی 23 تیم از 32 تیم حاضر در جام جهانی 2010 مشخص شده است. 

تیم‌های باقیمانده عبارتند از: 

4 برنده‌ی پلی‌آف اروپا
برنده‌ی پلی‌آف آسیا/اقیانوسیه
برنده‌ی پلی‌آف کونکاکاف/کونمبول 

3 تیم سرگروه آفریقا 

تکلیف 9 تیم باقیمانده روز 22 آبان ماه مشخص خواهد شد.