نتیجه ی شهرآورد ۶۳ تا دقیقه ی ۶۰
تیم استقلال با گل دقیقه ی ۵۷ از پرسپولیس جلو افتاد.