نتایج دور رفت ای‌اف‌سی کاپ 2010

دور رفت مرحله‌ی گروهی ای‌اف‌سی کاپ همزمان با لیگ قهرمانان، برگزار شد. 

نتایج کامل دور رفت به این شرح می‌باشد:
گروه 1: 

سه‌شنبه 23/2/2010 

الکرامه سوریه 2-0 سهام عمان 

اهلی‌سنا یمن 0-1 الشباب اردن  

سه‌شنبه 16/3/2010 

سهام عمان 1-0 اهلی‌سنا یمن 

الشباب اردن 2-2 الکرامه سوریه 

سه‌شنبه 23/3/2010 

سهام عمان 0-0 الشباب اردن 

الکرامه سوریه 2-0 اهلی‌سنا یمن 

گروه 2: 

سه‌شنبه 23/2/2010 

کویت‌اس‌سی 2-2 الهلال یمن 

(چارچیل‌برادرز هند: استراحت) 

سه‌شنبه 16/3/2010 

چارچیل‌برادرز هند 2-2 کویت‌اسی‌سی 

(الهلال یمن: استراحت) 

چهارشنبه 24/3/2010 

الهلال یمن 1-2 چارچیل برادرز هند

(کویت‌اس‌سی: استراحت)

گروه 3: 

چهارشنبه 24/2/2010 

العاهد لبنان 0-4 نساف ازبکستان 

الجیش سوریه 0-1 کظما کویت 

چهارشنبه 17/3/2010 

نساف ازبکستان 2-1 الجیش سوریه 

کظما کویت 1-0 العاهد لبنان 

سه‌شنبه 23/3/2010 

نساف ازبکستان 1-2 کظما کویت 

العاهد لبنان 1-1 الجیش سوریه 

گروه 4: 

چهارشنبه 10/3/2010 

بنگال شرقی هند 1-4 الاتحاد سوریه  

چهارشنبه 17/3/2010 

قادسیه کویت 1-1 النجمه لبنان

چهارشنبه 17/3/2010 

الاتحاد سوریه 0-0 قادسیه کویت 

النجمه لبنان 3-0 بنگال شرقی هند 

چهارشنبه 24/3/2010 

الاتحاد سوریه ۴-۲ النجمه لبنان 

بنگال شرقی هند ۲-۳ قادسیه کویت

گروه 5: 

سه‌شنبه 23/2/2010 

الوحده اردن 2-4 الریان قطر 

النحده عمان 0-1 ریفا بحرین 

سه‌شنبه 16/2/2010 

الریان قطر 3-2 النحده عمان 

ریفا بحرین 2-1 الوحده اردن 

سه‌شنبه 23/2/2010 

الریان قطر 0-2 ریفا بحرین 

الوحده اردن 2-0 النحده عمان 

گروه 6: 

سه‌شنبه 23/2/2010 

ویکتوری مالدیو 0-0 اسریویجایا اندونزی 

سلانگور مالزی 0-0 بین‌دونگ ویتنام 

سه‌شنبه 16/2/2010 

اسریویجایا اندونزی 6-1 سلانگور مالزی 

بین‌دونگ ویتنام 3-0 ویکتوری مالدیو 

چهارشنبه 24/3/2010 

اسریویجایا 1-0 بین‌دونگ ویتنام 

ویکتوری مالدیو 2-1 سلانگور مالزی 

گروه 7: 

چهارشنبه 24/2/2010 

چین جنوبی هنگ‌کنگ 0-0 مانگ‌تانگ تایلند 

پرسیوا اندونزی 2-3 وی‌بی مالدیو 

چهارشنبه 17/3/2010 

مانگ‌تانگ تایلند ۴-۱ پرسیوا اندونزی (تعویق: 27/3/2010) 

وی‌بی مالدیو 1-0 چین جنوبی هنگ‌کنگ 

سه‌شنبه 23/3/2010 

مانگ‌تانگ تایلند 3-1 وی‌بی مالدیو 

چین جنوبی هنگ‌کنگ 6-3 پرسیوا اندونزی 

گروه 8: 

چهارشنبه 24/2/2010 

تا‌پورت تایند 2-3 دانانگ ویتنام 

گیلانگ سنگاپور 1-1 تای‌پو هنگ‌کنگ 

چهارشنبه 17/3/2010 

دانانگ ویتنام 3-2 گیلانگ سنگاپور 

تای‌پو هنگ‌کنگ 0-1 تای‌پورت تایلند 

چهارشنبه 24/3/2010 

دانانگ ویتنام 3-0 تای‌پو هنگ‌کنگ 

تای‌پورت تایند 2-2 گیلانگ سنگاپور 


جدول رده‌بندی گروه ۱ تا پایان دور رفت:  

#کشورتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1سوریهالکرامه32106247
2اردنالشباب31203215
3عمانسهام311112-14
4یمناهلی سنا300304-40

 

جدول رده‌بندی گروه ۲ تا پایان دور رفت:  

#کشورتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1هندچارچیل برادرز21104314
2کویتکویت اس سی20204402
3یمنالهلال201134-11
 

جدول رده‌بندی گروه ۳ تا پایان دور رفت:  

#کشورتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1کویتکظما33004139
2ازبکستاننساف32017346
3سوریهالجیش301224-21
4لبنانالعاهد301216-51

 

جدول رده‌بندی گروه ۴ تا پایان دور رفت:  

#کشورتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1سوریهالاتحاد32108357
2کویتقادسیه31204315
3لبنانالنجمه31116514
4هندکینگ فیشر3003310-70

 

جدول رده‌بندی گروه ۵ تا پایان دور رفت:  

#کشورتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1بحرینریفا33005149
2قطرالریان32017616
3اردنالوحده310256-13
4عمانالنحده300326-40

 

جدول رده‌بندی گروه ۶ تا پایان دور رفت:  

#کشورتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1اندونزیاسریویجایا32107167
2ویتنامبین دونگ31113124
3مالدیوویکتوری311124-24
4مالزیسلانگور301228-61

 

جدول رده‌بندی گروه ۷ تا پایان دور رفت:  

#کشورتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1تایلندمانگ تانگ32107257
2مالدیووی بی32015506
3هنگ کنگچین جنوبی31116424
4اندونزیپرسیوا3003613-70

 

جدول رده‌بندی گروه ۸ تا پایان دور رفت: 

#کشورتیمبازیبردمساویباختزدهخوردهتفاضلامتیاز
1ویتنامدانانگ33009459
2تایلندتای پورت31115504
3سنگاپورگیلانگ302156-12
4هنگ کنگتای پو301215-41